Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 

LEGE nr. 1 din 30 ianuarie 2009
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

EMITENT • PARLAMENTUL
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul I
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. – (1) Imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organizaţiile cooperatiste sau de
orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi cele
preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor şi nerestituite se restituie
în natură sau în echivalent, când restituirea în natură nu mai este posibilă, în condiţiile
prezentei legi.”
2. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.
3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
“(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor ale căror averi au fost dobândite ilicit,
în conformitate cu hotărârile instanţelor judecătoreşti pronunţate până la 6 martie 1945. Atât
anexa nr. 1 la prezenta lege, cât şi hotărârile judecătoreşti respective se afişează pe pagina
de internet a autorităţii publice cu atribuţii în domeniul retrocedărilor.”
4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu
următorul cuprins:
“(1^1) Nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele care au fost înstrăinate în
baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia
de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea
condiţiilor cerute de lege.”
5. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:
“(5) Nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în
temeiul dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare.”
6. La articolul 18, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) imobilul a fost înstrăinat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995, cu
modificările ulterioare.”
7. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 20. – (1) Persoanele care au primit despăgubiri în condiţiile Legii nr. 112/1995, cu
modificările ulterioare, pot solicita restituirea în natură numai în cazul în care imobilul nu
a fost vândut până la data intrării în vigoare a prezentei legi şi numai după returnarea sumei
reprezentând despăgubirea primită, actualizată cu indicele de inflaţie.
(2) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu
modificările ulterioare, persoana îndreptăţită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin
echivalent pentru valoarea de piaţă corespunzătoare a întregului imobil, teren şi construcţii,
stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare. Dacă persoanele îndreptăţite au
primit despăgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, ele
au dreptul la diferenţa dintre valoarea încasată, actualizată cu indicele inflaţiei, şi
valoarea corespunzătoare de piaţă a imobilului.”
8. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3),
cu următorul cuprins:
“(2^1) În cazul în care imobilul a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995,
cu modificările ulterioare, chiriaşii care au cumpărat cu bună-credinţă imobilele în care
locuiau şi ale căror contracte de vânzare-cumpărare au fost desfiinţate, fie ca urmare a unei
acţiuni în anulare, fie ca urmare a unei acţiuni în revendicare, prin hotărâri judecătoreşti
definitive şi irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a unei locuinţe din
fondurile de locuinţe gestionate de consiliile locale şi/sau de Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor*).
———–
Notă *) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a fost reorganizat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei.
(2^2) Persoanele prevăzute la alin. (2^1) au dreptul de a locui cu chirie în aceste imobile şi
de a le cumpăra, suma pe care au plătit-o pentru cumpărarea imobilului naţionalizat şi care
ulterior a fost restituit proprietarului constituindu-se, prin actualizare la nivelul pieţei,
avans la noul imobil.
(2^3) Până la realizarea acestor locuinţe, chiriaşii evacuaţi pot beneficia de atribuirea cu
chirie a unor locuinţe din fondul de imobile disponibil aflat în proprietatea sau în
administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat». Chiria
pentru aceste locuinţe va fi stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cudestinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu
modificările ulterioare.”
9. Articolul 43 se abrogă.
10. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare,
având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, considerate astfel anterior intrării în
vigoare a Legii nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sunt lovite de
nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună-credinţă.”
11. La articolul 45, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
următorul cuprins:
“(2^1) Contractele de vânzare-cumpărare încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995, cu
modificările ulterioare, sunt acte autentice şi constituie titlu de proprietate opozabil de la
data încheierii acestora.”
12. La articolul 45, alineatul (3) se abrogă.
13. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
“(4) Persoana îndreptăţită are obligaţia de a urma calea prevăzută de prezenta lege, după
intrarea acesteia în vigoare. Prevederile prezentei legi se aplică cu prioritate.”
14. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(2) Indiferent dacă imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fără titlu, obligaţia
despăgubirii prevăzută la alin. (1) revine persoanei îndreptăţite.”
15. La articolul 48, alineatul (3) se abrogă.
16. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
următorul cuprins:
“(2^1) Cererile sau acţiunile în justiţie având ca obiect restituirea preţului de piaţă al
imobilelor, privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu respectarea prevederilor
Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, care au fost desfiinţate prin hotărâri
judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru.”
17. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(3) Restituirea preţului prevăzut la alin. (2) şi (2^1) se face de către Ministerul Economiei
şi Finanţelor*) din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr.
112/1995, cu modificările ulterioare.”
————
Notă *) Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008, activitatea şi structurile
specializate pe domeniul economic au fost preluate de la Ministerul Economiei şi Finanţelor de
către Ministerul Economiei, iar activitatea şi structurile specializate pe domeniul finanţelor
au fost preluate de la Ministerul Economiei şi Finanţelor de către Ministerul Finanţelor
Publice.
18. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:
“Art. 50^1. – (1) Proprietarii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu
respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, au fost desfiinţate
prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile au dreptul la restituirea preţului de
piaţă al imobilelor, stabilit conform standardelor internaţionale de evaluare.
(2) Valoarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin expertiză.”

Articolul II
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica
Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 250/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
227 din 3 aprilie 2007.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi
ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
EUGEN NICOLICEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Bucureşti, 30 ianuarie 2009.

———–