Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EXPUNERE DE MOTIVE

Asupra inițiativei legislative privind modificarea și completarea Legii nr.207/2015, privind codul de procedură fiscală.

Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscală, este legea generală de administrare fiscală reprezentând actul normativ de bază pentru aplicarea, în relația cu contribuabilii, a tuturor normelor de drept fiscal substanțial.

Această reglementare sintetizează regulile de procedură fiscală, constituind procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, facilitând astfel activitatea practică de încasare a acestora, respectiv de decontare cu contribuabilii, deoarece aproape toate prevederile procedurale ce trebuie avute în vedere reies dintr-o singură lege.

Prezenta initiativă legislativă vizează, în primul rând, crearea unui cadru legal în vederea respectării principiului constituțional care statuează egalitatea în fața legii. În baza acestui principiu, prevederile prezentei inițiative legislative vizează realizarea unui tratament de egalitate în relația stat-cetățean, respectiv organ fiscal/contribuabil, statul, în raport cu cetățenii săi, neputând abuza de poziția sa dominantă, în speță, organul fiscal în raport cu contribuabilii/plătitorii.

Modificarea legislativă propusă urmărește să dea eficiență principiului fundamental, ridicat la rang constituțional, acela al egalității în fața legii, consacrat prin art.16 din Constituția României.

Semnificaţia art. 16 alin. (1) din Constituţie este aceea că principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite.

Instituirea unui tratament diferit trebuie să fie justificată obiectiv și rezonabil, or nimic nu justifică de ce actuala reglementare prevede penalități de întârziere, precum și majorări de întârziere doar în sarcina debitorului – contribuabil/plătitor, iar nu și în sarcina debitorului – organ fiscal, ambii fiind în aceeași situație juridică: debitori într-un raport de drept fiscal, aceleași reguli care se impun contribuabilului/plătitorului, trebuie să fie aplicate și organului fiscal.

În lumina acestui principiu al egalității în fața legii, consacrat prin art.16 din Constituția României, organul fiscal trebuie să fie sancționat și/sau amendat în același fel cu contribualilul, atunci când nu-și respectă obligațiile sau întârzie în îndeplinirea lor.

De asemenea, în ceea ce privește executarea silită prin poprire a obligațiilor fiscale, s-a identificat existența unui număr mare de sesizări venite din partea contribuabililor, privind intervalul mare de timp între data plății sumelor poprite și data deblocării conturilor bancare, identificându-se, de asemenea, necorelări și în situațiile în care același debitor are mai multe conturi blocate.

Au existat mai multe situații în care contribuabililor – persoane fizice- le-au fost blocate toate conturile bancare și indisponibilizate toate sumele, din aceste conturi, pentru obligații fiscale cu o valoare derizorie (cu titlu exemplificativ, pentru 100 lei, au fost indisponibilizate sume bănești de zeci sau sute de mii lei, iar contribuabilii au fost puși în situația de a nu a avea posibilitatea să-și utilizeze cardurile bancare pentru diverse plăti curente, inclusiv atunci când erau plecați din țară.

Față de aceste aspecte, urmărim astfel, scurtarea duratei dintre data virării, de către instituțiile bancare, a sumelor din documentele de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și ridicarea popririi asupra sumelor indisponibilizate, precum și evitarea blocării concomitente a mai multor conturi ale contribuabilului, chiar dacă disponibilul dintr-un singur cont bancar ar fi suficient pentru acoperirea sumei din documentul de înființare a popririi.

Măsurile propuse, în acest sens, contribuie lascurtarea duratei dintre data virării de către instituțiile bancare a sumelor din documentul de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești și ridicarea popririi asupra sumelor indisponibilizate, dar și la evitarea blocării nejustificate a conturilor contribuabililor, cu consecințe negative și nejustificate asupra activității acestora. Astfel, se va îmbunătăți eficiența și echitatea executării silite și se va consolida respectarea generală a legislației fiscale în acest domeniu.

În concluzie, inițiativa legislativă creează premisele pentru creşterea gradului de încredere a contribuabilului în instituțiile statului, prin măsuri menite a garanta și a consolida principiul constituțional al egalității în fata legii, precum și drepturile procedurale ale părţilor raportului juridic fiscal, eliminând tratamentul inegal, respectiv incertitudinile cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor sau cu privire la modul de exercitare a drepturilor, în raport cu statul.

De asemenea, măsurile propuse vor reduce litigiile dintre organele fiscale și contribuabili, costisitoare din punct de vedere al efortului și al timpului pentru ambele părţi.

Implementarea masurilor propuse nu implică alocarea de fonduri bugetare.

Față de cele expuse mai sus, propunem Parlamentului României, spre dezbatere și adoptare, inițiativa legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală.