Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Umaniştii au decis să susţină şi să promoveze iniţiativa legislativă a cetăţenilor ce îi vizezează pe pensionari”

“Umaniştii au decis să susţină şi să promoveze iniţiativa legislativă a cetăţenilor ce îi vizezează pe pensionari.  Angajarea persoanelor de vârsta a III-a în companii reprezintă o oportunitate reală atât pentru angajatori, cât și pentru salariații lor, care vor beneficia de bogata experiență a persoanelor în vârstă în termeni umani, dar și tehnici.Iniţiativă legislativă a cetăţenilor denumită Valorificarea experienţei profesionale acumulate de persoanele de vârsta a III-a prin angajarea în sectorul privat”, a fost publicată în Monitorul Oficial , Partea I, nr. 122 din 15 februarie 2019.”

 

 

Iniţiativă legislativă a cetăţenilor privind valorificarea experienței profesionale acumulate de persoanele de vârsta a III-a prin angajarea în sectorul privat

 DEMNITATE – ONOARE – CURAJ

 EXPUNERE DE MOTIVE

 

 

Experienţa profesională dobândită de persoanele pensionate reprezintă o resursă naţională obiectivă, uşor de fructificat şi extrem de utilă economiei şi societăţii româneşti în ansamblu.

 

Reintegrarea pe piaţa muncii a pensionarilor care işi doresc să işi continue/reia activitatea în domeniile în care au acumulat zeci de ani de experienţă – atingând un standard ridicat al cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale – reprezintă o soluţie atât pentru depăşirea deficitului forţei de muncă, cât şi pentru refacerea coeziunii sociale.

 

Exodul profesioniştilor români către statele Europei Occidentale – au plecat, în general, persoane active din categoria de vârsta 25-45 de ani – a generat, pe lângă reducerea drastică a resursei de forţă de muncă înalt calificată, şi o falie între generaţii.

 

Lipsiţi de liantul care menţine unitatea societăţii (generaţia mijlocie), tinerii şi seniorii nu au avut posibilitatea unei cooperări constructive, care să le permită transferul de energie şi experienţă. În schimb, s-au acutizat diferenţele de valori care au degenerat în neîncredere reciprocă şi conflict.

 

Analizând întreg acest context economic şi social, prezenta initiaţivă legislativă cetăţenească işi propune să valorifice experienţa profesională a persoanelor de vârsta a treia prin instituirea unui cadru legislativ care să asigure angajarea acestora în sectorul privat.

 

Beneficiile demersului nostru, care nu necesită resurse bugetare de ordin public, se vor resimţi, în egală măsură, în rândul profesioniştilor de vârsta a treia (obţin un venit suplimentar; işi menţin un ritm de viaţă activ cu efecte pozitive asupra echilibrului psihosomatic; işi consolidează statutului social), angajatorilor (işi asigură o forţă de muncă înalt calificată, loială şi responsabilă) tinerilor (au posibilitatea de a “invaţa meserie” de la modele profesionale consacrate; reuşesc să cumuleze coerent propria energie cu experienţa seniorilor) şi societăţii în general (echilibrată, coezivă, eficientă).

 

Totodată, introducerea criteriului unui anumit nivel al cifrei de afaceri pentru societăţile comerciale care vor avea obligaţia de a angaja pensionari cu experienţa relevantă pentru propriul domeniu de activitate, garantează că prezentul proiect nu va afecta negativ stabilitatea agenţilor economici.

 

 

 

 

Parlamentul României

 

Senatul                                                                                                                                       Camera Deputaţilor                         

Lege privind valorificarea experienței profesionale acumulate de persoanele de vârsta a III-a prin angajarea în sectorul privat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1. Societățile comerciale cu capital privat, care la finalul anului 2018 au avut o cifră de afaceri de 5 000 000 lei, au obligația să angajeze cu contract individual de muncă, cel puțin 1 (o) persoană cu titlul de consilieri în domeniile de expertiză ale Societății, şi să-i platească salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată.

Art. 2.

(1) Pensionarii care doresc să dobândească calitatea de consilier au obligația de a întocmi un dosar, care va fi depus la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.

(2) Dosarul va cuprinde descrierea experienței profesionale a pensionarului care dorește să fie angajat în funcția de consilier.

(3) Pentru a putea fi înscris în Registrul Național al consilierilor pensionari, persoana interesată trebuie să dovedeasca o experiență profesională de cel puțin 30 de ani în domeniu, precum și principalele sale realizări profesionale

(4) Agenția Națională pentru Ocuparea forței de Muncă are obligația ca, la apariția prezentei legi, să înființeze Registrul Național al consilierilor pensionari.

Art. 3. Societățile comerciale cu capital privat au obligația de a se adresa, în termen de 6 (șase) luni, Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București.

Art. 4

(1) Nerespectarea prezentei legi de către Societățile cu capital privat atrage sancționarea acestora cu o amendă echivalentă a 6 salarii minime brute pe economie.

(2) Competența constatării neîndeplinirii obligațiilor rezultate din prezenta lege revine Inspecției Muncii.

Art. 5. Prezenta Lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.